สำนักงานยุติธรรมนราธิวาสจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ (มีคลิป)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 21:16
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,503 views

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม จันปิยะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะเป็นประธานกล่าวต้อนรับเปิดโครงการ

ซึ่งมีนายสามารถ ละกะเต็ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริม ระบบงานยุติธรรม นายรูกีปลี อาแว พนักงานคุ้มครองสิทธิ จากสนง.ยุติธรรมนราธิวาส นายเตาเฟต แวอูเซ็ง นักทัณฑวิทยา เรือนจำนราธิวาส นายเด่น เสาภู พนักงาน.คุมประพฤติชำนาญการ สถานพินิจฯ นราธิวาส พ.ต.ท. ณรงค์ ทองขาว รอง ผกก.(ป) สภ.รือเสาะและชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ

พร้อมทั้งจัดให้มีการ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมและการป้องกันปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมพื้นฐานในชุมชน” จากนั้น พ.ต.ท. ณรงค์ทองขาว รองผกก.(ป) สถานีตำรวจภูธรรือเสาะ บรรยายในหัวข้อ “ชุมชนกับเกราะป้องกัน การรู้เท่าทันอาชญากรรม 4.0 ” 

ซึ่งปัจจุบันปัญหาปัญหา อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายให้ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ และส่งเสริมงานยุติธรรม เพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ผ่านกิจกรรมขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาส

จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนในจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมในการป้องกันภัยจากปัญหาอาชญากรรมในชุมชนทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : สำนักงานยุติธรรมนราธิวาสจัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/299578