มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน (มีคลิป)

เปิดอ่าน 3,374 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน พร้อมนำ 5 กิจกรรมหลัก จาก 11 คณะ มอบให้สังคม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง
ณ หอประชุมโรงเรียนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน และโครงการเปิดประตูสู่ นธ.(Open House) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ครู และนักเรียนจากโรงเรียนทั้งระดับประถม มัธยม ต่างๆในพื้นที่นราธิวาส เข้าร่วม จำนวนกว่า 1,000 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯมาบูรณาการและนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
1.กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด (บุหรี่) การให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน และการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น
2.นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นิทรรศการเห็ดถังเช่าและชาถั่วดาวอินคา หลักการ aero dynamic
3.นิทรรศการด้านการเกษตร และนวัตกรรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ เช่น สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูทะเล การจัดตู้ปลาสวยงาม การผลิตสบู่จากโปรตีนรังไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวหอมกระดังงา การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
4.กิจกรรมด้านภาษา เช่น การเขียนพู่กันจีน ศิลปวัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ กิจกรรมสนทนาภาษาอาหรับ การขับร้องอนาซีดภาษาอาหรับ
5.กิจกรรมการให้บริการวิชาชีพด้านการตรวจซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กทางการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

และในส่วนของโครงการเปิดประตูสู่ นธ (Open House) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนราธิวาส แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสถาบันศึกษา นักเรียน ชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับคณะต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำมาสาธิตผลงานของแต่คณะต่างๆประกอบด้วย 11 คณะ คือ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน และโครงการเปิดประตูสู่ นธ (Open House) ณ โรงเรียนนราธิวาส ในครั้งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนนราธิวาส ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งโครงการทั้ง 2 โครงการนี้ จะเห็นได้ว่า โครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาเยาวชน ชุมชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน และยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการให้ความรู้ ด้านสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร ด้านภาษา และการบริการวิชาชีพ
ส่วนกิจกรรมเปิดประตูสู่ นธ.ของโรงเรียนนราธิวาส นั้น ถือเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนในพื้นที่เข้ามาได้เรียนรู้ สนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆและยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/297307