จังหวัดชลบุรี ประชุมสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (มีคลิป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 14:24
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,254 views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เทป ที่โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน จัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เป็นโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร การปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่ให้มีการซื้อสิทธิ ขายเสียง รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างผู้สมัครด้วยกัน โดยให้ผู้สมัครได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปเป็นแนวทางในการหาเสียง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม สร้างการยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อน และหลักการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปตามกฏเกณฑ์ กติกา ไม่กระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ทั้งป้องปรามการทุจริต ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 เขต ๆ ละ 50 คน รวมจำนวน 400 คน สำหรับจังหวัดชลบุรี มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 1,154,533 คน และมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,390 หน่วยเลือกตั้ง

ด้านนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในส่วนของ กกต.จังหวัดชลบุรี มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในทุกหน้าที่และอำนาจ ได้ดำเนินการมาตามลำดับขั้นตอน ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่เลือกตั้ง สถานที่ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง รวมทั้งมีสถานที่ลงคะแนพิเศษสำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ในคราวนี้ก็คือ สถานที่ลงคะแนนสำหรับคนพิการ ทุพลภาพ หรือคนชรา ในจังหวัดชลบุรีเราอยู่ 2 แห่งด้วยกัน ขณะนี้สถานการณ์ทุกอย่างปกติดี
เสียงในเทปด้านนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : จังหวัดชลบุรี ประชุมสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295585