กกต.ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้การเลือกตั้งและการเสริมสร้างการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.ส.

เปิดอ่าน 3,146 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 13 ก.พ.2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมทราวดี ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้การเลือกตั้งและการเสริมสร้างการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ.2562 โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหสัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ

จากที่รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ได้กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ประกอบด้วยผู้สมัคร ผู้แทนผูสมัคร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารและครู กศน.อำเภอทุกอำเภอ ดีเจประชาธิปไตย กรรมการ ศส.ปชต. และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้นำความรู้ไปขยายผลแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว ทองสุข สิงห์พิมพ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กกต.ปราจีนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้การเลือกตั้งและการเสริมสร้างการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้ง ส.ส.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295576