ตราด เปิดค่ายภาษากัมพูชาให้ครู-นักเรียน กว่า 30 โรงเรียน เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา

เปิดอ่าน 3,187 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 11 กพ .62 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาญชลรีสอร์ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการ พัฒนาครูและนักเรียนด้านการสื่อสารภาษากัมพูชา โดยนายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ มีนายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และครู อาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนในสังกัดและการศึกษาเอกชน จำนวน 37 แห่งเข้ารับการอบรม โดยมีทีมวิทยากรสอนภาษาทั้งไทยและกัมพูชาใช้เวลาในการอบรมรวม 3 วัน

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาคน ชุมชน ผู้นำชุมชน หมู่บ้านให้มีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับนักเรียนและครู ด้านภาษากัมพูชาเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตามกรอบหลักการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ จ.ตราด เป็นจังหวัดที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีชายแดนติดกับกัมพูชา จึงได้จัดอบรมครูและนักเรียนด้านการสื่อสารภาษากัมพูชาขึ้นการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู นักเรียน ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษากัน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษากัมพูชาให้นักเรียนและครู เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตราด โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในโครงการไทยแลนด์ เอดิเกชั่น ฮับ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีทางด้านวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด เปิดค่ายภาษากัมพูชาให้ครู-นักเรียน กว่า 30 โรงเรียน เสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-กัมพูชา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295150