นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับ ผช.เลขาธิการ ปปช. ร่วมเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “นครแม่สอดธรรมดี” “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” Zero Tolerance & Clean Thailand

เปิดอ่าน 3,116 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก และคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯเลขานุการสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่าย เทศบาลนครแม่สอด ร่วมให้การต้อนรับนายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) นางสาวมิรินทร์รัช ชิดถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.จังหวัดตาก ที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ศูนย์กลางการแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประธานและคณะกรรมการชุมชน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปช. ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฎิรูปกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่สังคมไทยและ ผอ.ปปช.จังหวัดตาก ได้บรรยายเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จากนั้น ไก้มีการจัดเสวนา เรื่องการปลูกจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “นครแม่สอดธรรมดี” โดยเชิญผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ปปช.นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก นายแพทย์ชูศักดิ์ รัตนอักษรศิลป์ นักธุรกิจภาคเอกชนชายแดน นายปรีชา จันทราช ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดตาก ดร.อำนาจ ยุวพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน UMA โดยมี ผู้ดำเนินรายการเสวนา คือ ว่าที่ พ.ต.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอด และ น.ส.ภาณิณี ภูเขา นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงาน ปปช.ตาก จากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU การนำหลักสูตรต่อต้านการทุจริตศึกษาไปใช้ในการเรียน การสอน ระหว่าง ปปช.ตาก กับเทศบาลนครแม่สอด

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ และกลายเป็นปัญหาที่มีความสำคัญของหลายประเทศ รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอด จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาปฎิบัติ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว ปราศจากความแคลงใจ และเทศบาลนครแม่สอด ได้จัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564) ทั้งการปฎิบัติงาน การจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชน แสวงหาความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบ สอดส่องดูแล การให้ข้อมูลและชี้เบาะแสของผู้กระทำผิด ในการสร้างจิตสำนึก การร่วมโครงการ ฯลฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564 “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” Zero Tolerance & Clean Thailandโดยการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “นครแม่สอดธรรมดี”


ภาพ/ข่าว ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ต้อนรับ ผช.เลขาธิการ ปปช. ร่วมเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “นครแม่สอดธรรมดี” “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” Zero Tolerance & Clean Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295109