นราธิวาส เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการเสริมสร้างเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 13:57
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,149 views

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการเสริมสร้างเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส อดีตผู้ชายจะเป็นช้างเท้าหน้าทุกเรื่อง ทัศนคติเดิมๆที่ปลูกฝังกันมาว่า ผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายในทุกๆด้าน ในประเทศไทยนั้นใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงมีการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันของบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ต่างก็ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติไม่ได้ เพราะกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย จะต้องได้รับสิทธิโอกาส การปฏิบัติและการบริการต่างๆ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสมดุลในสังคม

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ถือเป็นหน้าที่ของรัฐตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ฉบับปีพุทธศักราช 2540 จนถึงฉบับปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทย ได้ร่วมเป็นภาคีพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสตรี และความเสมอภาคภายใต้กรอบของสหประชาชาติ ส่งผลให้ประเทศไทย มีข้อผูกพันในด้านการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี และการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยการส่งเสริมบทบาทสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงเพื่อสันติภาพได้เล็งเห็น ความสำคัญที่จะต้องสร้างแกนนำทั้งไทยพุทธ และมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างเพศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้คนกลุ่มเหล่านี้มีความรู้และทักษะเพียงพอในระดับที่สามารถถ่ายทอดให้แก่ชุมชนตนเองได้ รวมถึงต้องขยายเครือข่ายในชุมชนให้มากขึ้น อันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลดปัญหาการเลือก ปฏิบัติระหว่างเพศได้ รวมทั้งเข้าถึงกลไกการคุ้มครองผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ แห่งเพศได้

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ ต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปี พ.ศ 2558 การรับฟังความคิดเห็น ความกังวล ความคาดหวังและข้อเสนอแนะรวมทั้งสร้างการรับรู้ต่อสถานการณ์ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับรากหญ้า และเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและร่วมมือกัน สร้างกลไกในการสร้างการยอมรับ และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นราธิวาส เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการเสริมสร้างเท่าเทียมระหว่างเพศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295086