น้ำพระทัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวมอแกน บนเกาะสุรินทร์

เปิดอ่าน 3,084 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หมู่บ้านมอแกน เกาะสุรินทร์ใต้ อ.คุระบุรี จ.พังงา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านงานกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และยาพระราชทานไปมอบแก่ชาวมอแกนผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยจำนวน 237 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากนั้นยังได้มอบให้แก่ชาวมอแกนที่อยู่บนเกาะซึ่งบ้านไม่ถูกเพลิงไหม้ จำนวน 138 ชุด ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่มีต่อชาวจังหวัดพังงา อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในการเชิญถุงยังชีพและยาพระราชทาน ไปมอบแก่ชาวมอแกนอีกด้วย

จ ากนั้นนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เกิดเหตุกับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย

หมู่บ้านมอแกน ตั้งอยู่ที่อ่าวบอนใหญ่ ม.4 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา มีราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 81 หลังคาเรือน 375 คน จากสถานการณ์อัคคีภัยเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทำให้บ้านเรือนถูกเพลิงเผาไหม้เสียหาย 61 หลัง ราษฎรได้รับผลกระทบ 237 คน คงเหลือบ้านที่ไม่ถูกเพลิงเผาไหม้ 20 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 73 ปี ไม่มีผู้เสียชีวิต

ภาพ/ข่าว อโนทัย งานดี พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : น้ำพระทัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวมอแกน บนเกาะสุรินทร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/295009