มหาดไทยร่วมกับ 22 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เปิดอ่าน 3,188 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลเอก วิลาส อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดกระทรวงทุกกระทรวง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนระดับชุมชนและท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยให้แต่ละส่วนราชการจัดทำและส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล​ มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ ให้เป็นภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เวทีประชาคม การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน การสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ เช่น Facebook  Line และ Youtube เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวที่ใช้การอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 72,687 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้​ความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา​ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองของประชาชนและชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกส่วนราชการจะดำเนินการจัดทำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ​ จัดส่งไปยังประชาชนในระดับพื้นที่ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ​ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน รวมทั้งจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่​ และเครือข่ายอาสาสมัครเสริมสร้างการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นหลักในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการต่าง ๆ และสามารถตอบคำถามให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายรัฐบาลและการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ต่อไป

กองสารนิเทศ สป.มท.

ภาพ/ข่าว สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มหาดไทยร่วมกับ 22 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/294934