3BB ไม่ชำระเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมา กว่า 200 ราย มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1200 ล้านบาท (มีคลิป)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 13:56
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
5,242 views

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25623BB ไม่ชำระเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมา กว่า 200 ราย มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1200 ล้านบาท

เรียน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สัญญาการว่าจ้างผู้รับเหมากับ 3BB
2. เอกสารเกี่ยวกับการผิดนัดการชำระ
(เอกสารบันทึกการประชุมระหว่างผู้รับเหมากับ 3BB)
3. รายชื่อผู้รับเหมาที่เสียหายและมูลค่าความเสียหาย
4.รายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ.เอกสารการกู้ยืมเงิน (บุลคล, สถาบันการเงิน)
5. ไฟล์เสียงบันที่กการสนทนาระหว่างผู้รับเหมาเเละตัวแทนผู้บริหารวันที่ 16/10/61
ข้าพเจ้าด้วย

ตัวแทนผู้รับเหมา(ผู้รับจ้าง)ได้รับการจ้างงานจากบมจ.ทริปเปิลที บรอดเเบนด์ (สำนักงานใหญ่) หรือ 3BB ประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจำนวนกว่า 100 ราย ที่ได้ดาเนินการรับจ้างงานจาก บริษัท 3BB ในการสร้างโครงข่าย และติดตั้งอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต โดยกลุ่มผู้รับเหมาได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการส่งมอบงาน และบริษัท 3BB ได้ตรวจรับ งานเสร็จ เรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้มการโต้แย้งเเต่อย่างใดและได้ด้าเนินการวางบิลกับบริษัท 3BB

ต่อมาบริษัท 3BB ผิดนัดผิดสัญญาไม่ได้ชำระค่าจ้างให้แก่กลุ่มผู้รับเหมาตามหรื่อผู้รับเหมาบางรายได้รับชำระค่าจ้างเพียงบางส่วนและเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดค่าจ้างตามใบวางบิล เป็นเหตุให้ ผู้รับเหมาได้รับความเสียหายไม่ได้รับค่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาส่งผลกระทบให้ผู้รับเหมาทุกคนขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นอย่างมาก ซึ่งทําให้ผู้รับเหมารายใหญ่และ รายย่อย จำเป็นจะต้องไปกู้เงินมาลงทุนจึงทำให้ผู้รับเหมาต้องรับภาระดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็น

เมื่อมีการทวงถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินบริษัท 3BB กับบ่ายเบี่ยงและไม่ให้คำตอบเรื่องการชำระค่าจ้างที่แน่ชัดแต่บริษัท 3BB กับผลักภาระให้ผู้รับเหมาไปดำเนินการกู้ SME เพื่อนำเงินมาใช้ในการบริหารธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท 3BB มีเจตนาที่จะไม่ชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับเหมาที่มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากทั้งๆที่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้รับเหมาที่จะต้องไปกู้เงินมา

ความจริงแล้วบริษัท 3BB จะต้องปฏิบัติตามสัญญา คือชำระค่าจ้างตามใบวางบิลให้กับผู้รับเหมา
เพราะ 3BB เป็นผู้ว่าจ้างและยังจะให้กลุมผู้รับเหมาไปกู้ ธนาคารอีก กลายเป็นภาระหนี้ซ้ำซ้อน ทำให้พวกเรากลุ่มผู้รับเหมาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

รายละเอียดเบื้องต้นปรากฏตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าและกลุ่มผู้รับเหมาทั้งหมดจึงได้มารามตัวกัน ยื่นหนังสื่อต่อ พลเอก
ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่พึ่งพาและเป็นที่รักของพวกเรา เราจึงอยากขอร้องให้ท่าน
ช่วยเหลือ และขอความเป็นธรรมให้กับพวกเรา พวกเราขอท่านได้โปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้รับเหมาด้วย ซึ่ง นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ทำการรับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : 3BB ไม่ชำระเงินค่าจ้างให้กับผู้รับเหมา กว่า 200 ราย มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1200 ล้านบาท (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/294804