ร้อยเอ็ด สานฝัน ปันใจ ให้เด็กไทยภาคอิสาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ (มีคลิป)

เปิดอ่าน 2,106 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

วันนี้ 3 ก.พ. 2562 นายปราสาท หิรัญวัฒนะ นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่น และ วิทยุ ซีบี จังหวัดร้อยเอ็ด จากพลังความร่วมมือของทีมงาน สมาคมวิทยุสมัครเล่นในแต่ละจังหวัดของภาคอิสาน องค์กรการกุศต่างๆได้เห็นความสำคัญของเยาวชนที่กำลังเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนชาติในอนาคต ได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านดงดิบ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. โดยมีนายทองพูล พลเยี่ยม ผอ.โรงเรียนบ้านดงดิบเป็นตัวแทนรับมอบ. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพกายและใจที่สดใสแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ลูกฟุตบอลลูกหนึ่งอาจจุดประกายความรักในกีฬา สร้างอนาคตคนรุ่นใหม่ที่ขาดโอกาสสู่ถนนนักกีฬาทีมชาติในอนาคตก็เป็นได้

นางยุพา เขียวพรม นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดมหาสารคาม.สัญญาณเรียกขาน HS4 kiu กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 11 โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ละจังหวัดมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับอาสากู้ภัย วิทยุสมัครเล่น

2.เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นรู้จักสามัคคีและช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

3.เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นจากจังหวัดต่างๆในอิสาน และ อาสาจากองค์กรการกุศลได้ทำบุญร่วมกัน

ภาพ/ข่าว คณิต ไชยจันทร์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ร้อยเอ็ด สานฝัน ปันใจ ให้เด็กไทยภาคอิสาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/291348