เพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 1,967 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง ที่ทำการกำนันตำบลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพขรบูรณ์ ในงานตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยม ซึ่งอำเภอศรีเทพ เป็นที่แรกของการตรวจประเมินในปีนี้
โดยทางอำเภอศรีเทพ ได้ส่ง นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ ภารฤทธิ์ กำนันตำบลศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เข้ารับการพิจารณาประกวดกำนันยอดเยี่ยมในปีนี้ นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ ภารฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2527 อายุ 34 ปี จบการศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับตำแหน่งกำนันตำบลศรีเทพ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน รวม 5 ปี

หลักการประเมินพิจารณากำนันยอมเยี่ยม
– การประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
– ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และประชาชน
– มีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย
– ทักษะในการบริหารงาน
– มีวิสัยทัศน์ มีความคิดนิเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ผลงานที่ผ่านมาของ กำนัน กัญจน์ณัฎฐ์ ภารฤทธิ์
– ไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทในหมู่บ้าน
– ดำเนินการตามแผนงาน การขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระดมกำลังและหาข่าวเฝ้าระวังในพื้นที่ มิให้ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาด
– ด้านส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัชกาลที่ 9 มาส่งเสริมดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบ
– เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ต.ศรีเทพ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพราะการร่วมมือร่วมแรง การทำประสานงาน ของกำนัน กัญจน์ณัฎฐ์ ภารฤทธิ์

นอกจากนี้ ภายในงาน มีการออกบูธผลิตภัณฑ์พืชผัก ผลไม้ ของแต่ละหมู่บ้านต่างๆ ที่ได้น้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 มาส่งเสริมดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

ภาพ/ข่าว รุ่งทิพย์ บุญบำรุง มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/282997