TSPCA จัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 1,977 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธี

ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการ TSPCA กล่าวว่า สมาคมฯ ยังคงมุ่งมั่น ดำเนินการแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์โดยสันติวิธี ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักการในการสร้างสังคม ให้เกิดดุลยภาพในทุกมิติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 25 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากนายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมฯ สำหรับกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ที่สมาคมฯ จัดขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) และสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ได้ดำเนินการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ให้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับทั่วประเทศ ด้วยเล็งเห็นประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือ ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือ ข้อ 6 “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

ที่ผ่านมาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมผู้บังคับบัญชาและแกนนำลูกเสือ ลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพคน One Day Camp รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการอบรมในระดับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นแนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน ในแนวทางความร่วมมือที่จะสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์และจะมีการขยายผลการดำเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 นี้ สมาคมฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น ภายในงาน “ม.มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12–13 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ และอิสรภาพ 5 ประการ (FIVE FREEDOMS) จำนวน 5 ฐาน คือ ฐานที่ 1 อิสรภาพจากความหิวและกระหาย ฐานที่ 2 อิสรภาพจากความไม่สะดวกสบาย ฐานที่ 3 อิสรภาพจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ หรือเป็นโรค ฐานที่ 4 อิสรภาพจากความกลัว และความทุกข์ทรมาน ฐานที่ 5 อิสรภาพที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ พร้อมรับรางวัลของที่ระลึกในการร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งสนับสนุนโดย Cape & Kantary Hotels และพนักงานบริษัท เกษมกิจ จำกัด อีกด้วย


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : TSPCA จัดกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281948