”นราธิวาส ” สาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ (มีคลิป)

วันที่ 11 มกราคม 2019 10:55
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
1,748 views

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน อสม ครูผู้สอนศาสนา รวมจำนวน 130 คน ซื่งปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งยากที่จะแก้ไข สาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น ส่วนมากแล้วจะทิ้ง ลงข้างทางบ้างหรือทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลอง ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลมากมาย และสำหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ำจะทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้

“การคัดแยกขยะ” ผู้คนส่วนมาก ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะมูลฝอยเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้ว จะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะ มูลฝอยก็จะลดจำนวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป

นายอัสมีรี แวเด็ง เทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จึงเห็นความสำคัญของปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ขึ้น 

ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี ผู้สัมผัสขยะทราบถึงผลกระทบของขยะอันตรายต่อสุขภาพ ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ”นราธิวาส ” สาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/281057