รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

เปิดอ่าน 1,866 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการคัดแยกขยะทั่วไป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธย า จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานแผนการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามโครงการคัดแยกขยะทั่วไป ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมเปิดงานโครงการคัดแยกขยะโดยมีสำนักการศึกษา โรงเรียนในเทศบาลทั้ง 8 โรงเรียน และบริษัท เอส พี เปเปอร์ แอนด์ทิ้ว จำกัด และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานดังกล่าว สืบเนื่องจาก ปัญหาขยะมูลฝอย ถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดจากการอุปโภค บริโภค ตั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน ตลาด ร้านค้าและโรงงาน

ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวเนื่องกันในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภค การคัดแยกจากต้นทาง การจัดการที่ไม่ได้มาตรฐานล้วนส่งผลให้เกิดมลพิษและปริมาณขยะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานสถานการณ์ขยะชุมชนในปัจจุบัน มีขยะรวมกันประมาณ 34,137 ตัน ต่อวัน หรือ1คน ก่อให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัม ต่อวัน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นแกนหลักในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีการดำเนินแผนปฏิบัติการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนรับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วม และหมู่บ้านชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะที่นำมาใช้ใหม่ได้ ขยะเปียก ขยะอันตราย และการคัดแยกขยะตามประเภทได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปให้สอดรับกับนโยบาย ดังนี้
1. การจัดแสดงผลงานการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
2.การจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
3.การเสวนาประกอบการคัดแยกขยะของแกนนำ
4.การมอบถังขยะแยกประเภทให้แก่โรงเรียน
5.สาธิตการคัดแยกขยะจากครัวเรือนที่ถูกต้อง
6.จัดทำแผนการนัดหมายการทิ้งขยะแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับชุมชน
7.การรับสมัครอาสาสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

ภาพ/ข่าว สุนทร สอนแสนสุข ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/280061