บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีน

เปิดอ่าน 611 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เช้าวันนี้ 22 ธ.ค. 61 กกต.ปราจีนบุรี ได้จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากระดับอำเภอ มารายงานตัวพร้อมกันตั้งแต่เวลา 8.00 – 9.00 น. จากผู้สมัครในแต่ละกลุ่มอาชีพ จำนวน 10 กลุ่มอาชีพ และผู้สมัครด้วยตนเองในนามองค์กร ของจังหวัดปราจีนบุรี หลังจากได้มีการเลือก สว.ระดับอำเภอ ไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2561 และผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอได้ส่งรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกในระดับอำเภอทั้ง 2 วิธีการ

ผู้สมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ 1 มีจำนวน 5 คน หมายเลข 1. นายเจด็จ มุสิกวงศ์ 2. นายฉัตรชัย แนวสุข 3. นายชยันต์ เดชศร 4. พ.อ.ธีรพันธุ์ มารยากรณ์ 5. พล.ต.สิทธิ์ สิทธิมงคล กลุ่มที่ 2 คือ พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ชัยรักษา กลุ่มที่ 3 หมายเลข 1. นายเจนณรงค์ สิงห์ศุข 2.นายนิคม วังวน 3. นายพงษ์เทพ สืบพิลา 4. นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์ 5. นายไพบูลย์ ง่วนกิจ 6.นายวิชัย โพธิ์งาม 7. นายสมเกียรติ นิลประพัฒน์ 8. นายสินาถ นวลสนิท

กลุ่มที่ 4 หมายเลข 1 นายจำนอง ตันสาร 2 นางระตะนะ ศรีวรกุล 3 นายวิรัตน์ ประยูรพงษ์ 4 นางสวรรค์ รักภักดี กลุ่มที่ 5 มีเพียง 1 ราย คือ นายสุรชัย บัวดอก กลุ่มที่ 6 หมายเลข 1 นายโชคชัย ไพบูลย์ 2 นายนิต สุ่นกุล 3 นายสุนทร คมคาย 4 นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ กลุ่มที่ 7 หมายเลข 1 นางศุภัช ทรัพย์คง 2 นายสุจริต ราษดีผิว 3 นายหิรัญกฤษฎิ์ สกุลโชคเจริญกิจ

กลุ่มที่ 8 หมายเลข 1 นายเจริญศรี บุญธรรมเจริญ 2 นายนพวงษ์ จิราวัสณ์ 3 นางบุษบา ธิยาโน 4 นายสุนทร ปุมพิมาย 5 น.ส.สุภาพ จุระกรรณ์ 6 นายอนัตตา เงินนา 7 นายอุดร แจ่มจันทร์ กลุ่มที่ 9 หมายเลข 1 นายคณิต ตะเภาพงษ์ 2 นายชัยพร ท่าประเสริฐ 3 นายพิชัย เจนเขา 4 นายไพฑูรย์ แสนวิเศษ กลุ่มที่ 10 กลุ่มอื่น ๆ มีผู้สมัครหมายเลข 1 นายเชาว์ เที่ยงแท้ 2 นางสาวณัชทภรณ์ ละออสะอาด 3 นางอรุณรัตน์ เวศวงศ์ษาทิพย์

ผู้สมัครด้วยตนเองโดยคำแนะขององค์กร ในกลุ่มที่ 8 หมายเลข 1 นายกิตติราช ตรวจนอก 2 นางปฐมาวดี วาเลนไทน์ 3 พ.ท.ประภาส แปลงสาร

หลังจากผู้สมัครเข้ารายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ทาง กกต.จังหวัดปราจีนบุรี ได้เชิญผู้สมัครทุกกลุ่ม เข้าห้องประชุม เพื่อชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการเลือก สว. ในระดับจังหวัดที่จะต้องมีการให้ผู้สมัครลงคะแนนเสียงเลือกกันเอง จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1กลุ่ม 3 และกลุ่ม 8 โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง กลุ่มที่ 1 ผลการเลือกปรากฏว่า ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ นายเจด็จ มุสิกวงศ์ นายฉัตรชัย แนวสุข พ.อ.ธีรพันธุ์ มารยากรณ์ พล.ต.สิทธิ์ สิทธิมงคล กลุ่มที่ 3 นายเจนณรงค์ สิงห์ศุข และนายสินาถ นวลสนิท ได้คะแนนคนละ 3 คะแนน ส่วนทีเหลืออีก 4 คน มีคะแนนคนละ 2 คะแนน ต้องจับสลากได้กับไม่ได้ ผลการจับสลาก ปรากฏว่า ได้รับการเลือกตั้ง คือ นายพงษ์เทพ สืบพิลา นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์ กลุ่มที่ 8 นายเจริญศรี บุญธรรมเจริญ นายสุนทร ปุมพิมาย น.ส.สุภาพ จุระกรรณ์ นายอนัตตา เงินนา

สายชล หนูแดง ปราจีนบุรี ข่าว-ภาพ 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/271999