ธกส. สาขาไพศาลี จัดเวทีกิจกรรม ชุมชนอุดมสุข บ้านเขาหินกลิ้ง จ.นครสวรรค์

เปิดอ่าน 1,136 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันที่ (4 ธ ค 2561) เวลา 10.09 น นายสมคะเณ การะหงษ์ ผู้จัดการสาขาไพศาลี นางทองเม็ด พรมพิทักษ์ ประธานชุมชนเชิงนิเวศน์ ธกส/ธนาคารต้นไม้ ธกส/วิสาหกิจชุมชน ธกส และประธาน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส ระยะที่ 2 พร้อมทีมงาน ธกส จังหวัด/ทีมงานสาขาไพศาลี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับสู่ชุมชนอุดมสุข ประจำปี 2561 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส ระยะที่ 2 บ้านเขาหินกลิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้คนในชุมชน ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมประเพณี ภายใต้หลักการ เกื้อกูลแบ่งปันและเป็นธรรมส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีประโยชน์สุข อย่าง ยั่งยืน โดยมีคน/สมาขิกในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก มาให้ความรู้ เรื่องการทำบัญชีครัวเรือน การทำสูตรปุ๋ย ยูเรียน้ำ จากพืชและสัตว์ (ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ) เกษตรทฤษฎีใหม่ แบบพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่

กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ธกส. สาขาไพศาลี จัดเวทีกิจกรรม ชุมชนอุดมสุข บ้านเขาหินกลิ้ง จ.นครสวรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/266157