อำเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ สัมมนา เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด พืชล้มลุกใช้น้ำน้อย

เปิดอ่าน 38 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อำเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ สัมมนา เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด พืชล้มลุกใช้น้ำน้อยฝ่ายจัดสรรน้ำชลประทานจังหวัด ร่วมแก้ไขชมรมfc สัญญาใจ ร่วมส่งเสริมเกตรกรในพื้นที่เกษตร อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อม ขับเคลื่อน -ส่งเสริม

วันที่ 10 ตุลาคมพ.ศ 2561 นายสินาทร โอ่เอี่ยม. นายอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เ ป็นประธานในการสัมมนา รับฟังปัญหาเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา โดยมี นายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จังหวัดนครสวรรค์ นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว นายสัญญา นิลสุพรรณ ที่ปรึกษาสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมรับฟัง ความเดือดร้อนของเกษตรกรและการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการเรื่องน้ำ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้มีน้ำใช้ ปลูกพืชถูกต้องตาม สถานการณ์น้ำมากน้ำน้อย และการขุดลอกคูคลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนต่อไป


นันทนา คล้ายนุ้ย ข่าว/ภาพ
กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ สัมมนา เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกข้าวโพด พืชล้มลุกใช้น้ำน้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/245900