ตราด ที่หอประชุมเฉลิมพระเกีตรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดงานการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว OT0P นวัตวิถี อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

เปิดอ่าน 2,041 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ตราด ที่หอประชุมเฉลิมพระเกีตรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดงานการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว OT0P นวัตวิถี อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 18.30 น.เย็นวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยสํานักงานพํฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด รับผิดชอบดําเนินงานจัดขึ้น โดยช่วงเช้าจะมีการจัดกิจกรรม โดยมีนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นายราชันย์ ช่วงชัย หัวหน้าพัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่และบุคลากรสํานักงานพัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นําชุมชนและตัวแทนภาคประชาชนจากหมู่บ้านเป้าหมายในการส่งเสริมให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี รวม 5 หมู่บ้านด้วยกัน ประกอบด้วย บ้านร่วมสุขตําบลไม้รูด บ้านห้วงบอน บ้านห้วงโสม บ้านคลองใหญ่ บ้านโขดทราย ร่วมในกิจกรรม นายราชันย์ ช่วงชัย หัวหน้าพัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองใหญ่ ดําเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี จํานวน 5 หมู่บ้านดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านการขยายสินค้าชุมชนผ่านการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้กับชุมชน โดยไม่ต้องแข่งขันนําผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน โดยชาวชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทํา ผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงด้วย สําหรับการจัดกิจกรรมจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีของอําเภอคลองใหญ่ในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ทราบว่าหมู่บ้านทั้ง 5 แห่ง มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยื่อนด้วยการจัดแสดงนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถี ของอําเภอคลองใหญ่ รวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า 0T0P ชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีอําเภอคลองใหญ่ การจัดกิจกรรมได้มีการแสดงศิลปวัฒพธรรมพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น การแข่งขันสัมตําลีลา การประกวดร้องเพลง และการวาดภาพจากโรงเรียนในพื้นที่ของชุมชนท่องเที่ยว 0T0P นวัตวิถีของอําเภอคลองใหญ่ ภายใต้แนวคิด ชม ชิม ช็อป ชื่นใจ สนุกสนาน นวัตวิภีของอําเภอคลองใหญ่ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตราด ที่หอประชุมเฉลิมพระเกีตรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดงานการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้านท่องเที่ยว OT0P นวัตวิถี อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/241996