สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผุดแอพพลิเคชั่น-ซอฟต์แวร์ทันระบาด กำจัดต้นตอไข้เลือดออก รู้แหล่งกบดานยุงลาย

เปิดอ่าน 2,029 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

        สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผุดแอพพลิเคชั่น-ซอฟต์แวร์ทันระบาด กำจัดต้นตอไข้เลือดออก รู้แหล่งกบดานยุงลาย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในเขตเมือง (Urban Dengue Unit Guideline) เพื่อแสวงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อปท.และประชาชน เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมือง ให้ได้มาตรฐานและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองได้ถูกพัฒนา จำนวน 2 ชุด คือ ชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด และแอพพลิเคชั่นพิชิตลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึงความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเมือง ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเฝ้าต่อไป

ร.ต.อ.นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลสถิติสถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 11 ก.ย. 61 พบว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 54,808 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 83.26 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตแล้ว จำนวน 69 ราย ทั้งนี้สถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร พบมีอัตราป่วยอันดับที่ 8 ของประเทศ มีจำนวนผู้ป่วย 3,787 ราย อัตราป่วย 82.41 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คือจังหวัดอุบลราชธานี 3 ราย และจังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย เพื่อให้การจัดการโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมืองมีประสิทธิภาพ และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ได้ตามเป้าหมายที่กรมควบคุมโรค กำหนด สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน โดยเริ่มการดำเนินงานที่กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่แรก พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ แอพพลิเคชั่นพิชิตลูกน้ำยุงลายสำหรับประชาชน และชุดซอฟต์แวร์ทันระบาด สำหรับเจ้าหน้าที่ เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการระบาด โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ “Composite index score” ประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก ได้แก่ 1.อุบัติการณ์ผู้ป่วยใน 2-4 สัปดาห์ 2.ค่า CI 3.ค่า HI 4.ปริมาณน้ำฝน และ5.สัดส่วนพื้นที่ตัวเมืองย่านการค้าและหมู่บ้าน เพื่อจัด Zoning สำหรับจัดการควบคุมยุงลายตามชุมชน และสื่อสารความเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเลือกสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นต้นแบบในการสร้างรูปแบบการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตเมืองศรีสะเกษ (Sisaket Dengue Unit Mobel : SDU) เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และเป็นการลดภาระในการวิเคราะห์ข้อมูล การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง

ด้าน ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่า ไข้เลือดออกได้มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้มีการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายอยู่ตลอดเวลา โดยมี อสม.และมีชุมชนเป็นเครือข่าย และได้รับความร่วมมือจากสถาบันป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ให้ความรู้ และประยุคนวัตกรรม 4.0 โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย สามารถที่จะดูได้ว่าแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอยู่ที่ไหนบ้าง มากน้อยเพียงใด ในเขตเทศบาล สามารถสืบค้นได้ง่ายยิ่งขึ้น และประชาชนก็สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง และสามารถแจ้งบอกข่าวได้ทันที ขณะนี้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้เตรียมขยายผลไปยังสถานศึกษา วัดและชุมชน ให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานและทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกัน เพราะยุงนั้นมันไม่ได้อยู่กับที่ มันสามารถย้ายถิ่นฐานได้ตลอดเวลา บินไปไหนมาไหนได้เราจึงต้องรู้เท่าทัน รีบกำจัดก่อนที่จะทำให้เรานั้นเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไป

บุรทัศน์ ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผุดแอพพลิเคชั่น-ซอฟต์แวร์ทันระบาด กำจัดต้นตอไข้เลือดออก รู้แหล่งกบดานยุงลาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/241645