มรภ.ศรีสะเกษ นำนักศึกษาการตลาดและการบัญชีถ่ายทอดความรู้สู่การพัฒนาชุมชนโพธิ์ศรี

เปิดอ่าน 1,148 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

        มรภ.ศรีสะเกษ นำนักศึกษาการตลาดและการบัญชีถ่ายทอดความรู้สู่การพัฒนาชุมชนโพธิ์ศรี

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่วัดบ้านโพธิ์ศรี ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) และคณะ นำนักศึกษาวิชาการตลาดและการบัญชี ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน สร้างแบรนด์สินค้า สร้างจุดเด่นให้ชุมชน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์ ร่วมกับ มรภ.ศรีสะเกษ อบต.โนนเพ็ก ผู้นำชุมชน/หมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น
ดร.ชูเกียรติ กล่าวว่า มรภ.ศรีสะเกษ นำโดย รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ประกอบด้วย คณาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ช่วยเหลือชุมชนในทุกๆด้าน ตามศักยภาพที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการให้องค์ความรู้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ การทำการตลาดและการบัญชี โดย มรภ.ศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งมีพันธกิจหลักคือ การช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในทุกๆโอกาส ซึ่งในวันนี้ได้นำนักศึกษาสาขาการตลาดและการจัดการธุรกิจ มาลงพื้นที่เพื่อทำการศึกษารวมถึงถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

สำหรับบ้านโพธิ์ศรี เป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ระดับเพชร อันดับ 1 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา โดยใช้หลัก บวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน และยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีกลุ่มอบสมุนไพร กลุ่มจักรสาน ซึ่งพร้อมเดินหน้าเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากมาย ที่มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ 100% การทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง รวมถึงยาปราบศัตรูพืชก็ใช้แบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นในอีกหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นวัด ที่มีความสวยงาม มีเจดีย์กลางน้ำ ชุมชนสะอาดสวยงามไร้ถังขยะ เป็นต้น.


บุรทัศน์ ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มรภ.ศรีสะเกษ นำนักศึกษาการตลาดและการบัญชีถ่ายทอดความรู้สู่การพัฒนาชุมชนโพธิ์ศรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/236675