ปราจีนบุรี กิจกรรมวัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน!!

เปิดอ่าน 116 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 10 สค.61 ที่หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี นายวิบูลย์ หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดปรา
จีนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่10 สค.61 วันกำนันผู้ใหญ่บ้านกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มทดลองจัดระเบียบการปกครองในระดับตำบลและหมู่บ้าน
เมื่อปี พศ.2435 ณอ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยาอันเป็นจุดเริ่มต้นของ
ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่และเพื่อเป็นการน้อมรำ
ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสม
เด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้กำเนิด
สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยจึง
ได้ประกาศให้ วันที่ 10สิงหาคม ของทุกปีเป็น
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเป็น
ตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบอบการปกครอง และสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีภารกิจในด้านการปกครองท้องที่การรักษาความสงบเรียบร้อย การปกครองและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ การอำนวยความธรรม การนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฎิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลงานสำคัญในขณะนี้คือ การพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม
ยั่งยืน”ที่แสดงให้เห็นศักยภาพในการบริหารจัดการ ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันใน
ตำบล-หมู่บ้าน นายวัชรธรรม พรมสามสีประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.กบินทร์บุรีกล่าวว่า วันนี้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านทุกคนรู้สึกดีใจและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งที่ทรงกำหนดให้มีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประชาชนเลือกให้เป็นตัวแทนในหมู่บ้านตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกคนจะตั้งใจพัฒนาหมู่บ้านอย่างเต็มที่และเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนทุกเวลาซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรฯผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกบินทร์บุรี
มีทั้งหมด 711 คนนส.วาศินี ธนมหกุลสารวัตรกำนัน ต.หนองกี่กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นสารวัตรกำนันและจะตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจะเป็นที่พึ่งของประชาชาชนทุกคนยินดีรับใช้ประชาชนในพื้นที่พร้อมให้คำปรึกษากับทุกคน

ภาพ/ข่าว ทองสุข สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปราจีนบุรี กิจกรรมวัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน!!

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/223809