ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

เปิดอ่าน 50 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวแนะนำวิทยาลัยฯ นางปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษา และมีรองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประธานอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และสื่อมวลชนร่วมในพิธีด้วย นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนระดับมัธยมที่ดีเด่นด้านการส่งเสริมเพิ่มปริมาณการเรียนต่ออาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า การที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ขึ้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทเองแล้ว ยังถือเป็นการอำนวยประโยชน์ในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดนนทบุรีที่เป็นเมืองที่อยู่อาศัยและมีสถานประกอบการค้าปลีกค้าส่งจำนวนมาก จึงยังมีความต้องการแรงงานที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในภาคธุรกิจ ดังนั้น การที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เน้นการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ จึงเป็นการเกื้อกูลต่อภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดนนทบุรีด้วย
ในวันนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 342 ทุนแก่นักเรียนปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี คิดมูลค่าทุนการศึกษาเป็นเงิน 44,802,000 บาท นอกจากนั้น ได้มอบทุนการศึกษา (ล่วงหน้า) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 711 ทุนแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี คิดมูลค่าทุนการศึกษาเป็นเงิน 93,141,000 บาท

ภาพ/ข่าว สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212610