สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เตือน รถโดยสารรับส่งนักเรียนปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนอยู่ท้ายรถ หรือขึ้นไปนั่งบนหลังคา หรือติดตั้งตะแกรงบนหลังคา เพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารจำนวนมากกว่าที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบลงโทษขั้นสูงสุด

เปิดอ่าน 116 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า การติดตั้งตะแกรงบนหลังคารถโดยทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรทุกสิ่งของเท่านั้น ไม่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพื้นที่โดยสาร ดังนั้น รถโดยสารที่ติดตั้งตะแกรงบนหลังคา และปล่อยให้ผู้โดยสารขึ้นไปนั่งบนหลังคารถ เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ ขนส่งจังหวัดลพบุรีจึงได้สั่งการให้ผู้ตรวจการขนส่ง ตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารทุกคันภายในจังหวัดลพบุรีอย่างเข้มงวด หากตรวจพบการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง หรือปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถ หรือไปนั่งบนหลังคา มีความผิดมาตรา 107 ประกอบมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ลงโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนกรณีที่ตรวจสอบพบการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน เช่น การติดตั้งตะแกรงบนหลังคา โดยมีเจตนาเพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารจำนวนมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ 2522 มาตรา 78 ประกอบมาตรา 149 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทโดยผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกระทำความผิด
ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการขนส่ง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง หากมีผู้พบเห็นรถรับ-ส่งนักเรียนมีพฤติกรรมขับขี่รถไม่ปลอดภัยดัดแปลงสภาพตัวรถหรือสภาพรถไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกิน หรือห้อยโหน หรือขึ้นไปนั่งบนหลังคา สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

อมรรัตน์ ฉิมผกา (นศ.ฝึกงาน)-เรียบเรียง
สุภาวดี สมศรี ส.ปชส.ลพบุรี-ตรวจทาน
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เตือน รถโดยสารรับส่งนักเรียนปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนอยู่ท้ายรถ หรือขึ้นไปนั่งบนหลังคา หรือติดตั้งตะแกรงบนหลังคา เพื่อให้สามารถรับผู้โดยสารจำนวนมากกว่าที่กฎหมายกำหนด หากตรวจพบลงโทษขั้นสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/212606