วิทยาลัยนาฎศิลป์ จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีไหว้ครูสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมมอบรางวัลนริศราวัดติวงศ์ และทุนการศึกษา คนดีศรีพระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 64 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 


วันนี้ ( 7 มิ.ย.61 ) ที่ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน พิธีไหว้ครูสามัญ ประจำปี 2561 เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยนายสมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีกล่าวรายงานว่า วิทยาลัยนาฏศิลปะจังหวัดจันทบุรีเป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษา 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 6 สาขา คือ นาฏศิลป์โขน นาฏศิลป์ละคร ปี่พาทย์ เครื่องสายไทย คีตศิลป์ไทย และ ดนตรีสากล 2.หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลปะไทยศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ใช้เวลาศึกษา 5 ปี ปัจจุบันมีนักเรียน และนักศึกษารวม 629 คน การจัดพิธีไหว้ครูเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีความมั่นใจในคำว่า ศิษย์มีครู โอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล นริศราวัดติวงศ์ ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และ นักศึกษาที่เรียนดี รวมทั้งทุนนักเรียนยากจน และทุนคนดีศรีพระพิฆเนศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวที่ได้รับรางวัล

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิทยาลัยนาฎศิลป์ จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีไหว้ครูสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมมอบรางวัลนริศราวัดติวงศ์ และทุนการศึกษา คนดีศรีพระพิฆเนศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/201756