ขนส่งเพชรบูรณ์อบรมเยาวชน YOURS NETWORK ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถ

เปิดอ่าน 199 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่ห้องประชุมโรงเรียนการขนส่งเพชรบูรณ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธีรศักดิ์ เหมทานนท์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน มีนางทัตพร คงเพชร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง กล่าววัตถุประสงค์ว่าด้วยปัจจุบันสถิติอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพิ่มมากขึ้น ทุกปี ตามปริมาณยานพานะทางถนนที่เพิ่มมากขึ้น สาเหตุสำคัญเกิดจากผู้ใช้รถใช้ถนน ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดให้มีนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนครึ่ง โดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้จัดทำโครงการเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน” your Network”

จังหวัดเพชรบูรณ์รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 50 คนเข้ารับการอบรม ทั้งนี้เนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากความประมาทขาดวุฒิภาวะขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และที่สำคัญขาดความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรรายการขับขี่รถที่ถูกต้อง เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ดังนั้นการอบรมตามโครงการดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ กฎจราจร สามารถขับรถอย่างปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุทางถนนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้การอบรมในโครงการดังกล่าว จะมีการดำเนินการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น จำนวน 200 คน โดยเป็นกลุ่มนักเรียนอายุระหว่าง 15 ถึง 19 ปี หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ขนส่งเพชรบูรณ์อบรมเยาวชน YOURS NETWORK ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/201592