โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง “โรงเรียน-บ้าน-ประสานสัมพันธ์” ประจำปี

เปิดอ่าน 173 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ที่หอประชุมของโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 284 หมู่ 14 ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรม การประชุมผู้ปกครอง ภายใต้ชื่อ“โรงเรียน – บ้าน – ประสานสัมพันธ์”ประจำปี เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและนักเรียน ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง อีกทางหนึ่ง


โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาติ ผู้จัดการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีดำเนินการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน “โรงเรียน – บ้าน – ประสานสัมพันธ์”โดยมีผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมรับฟัง การชี้แจง ข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการศึกษา อย่างพร้อมเพียง

จากนั้น มิส.วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง พร้อมทั้ง เปิดให้มีการ ซัก-ถามปัญหา และเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในทุกๆด้านเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตามวิสัยทัศน์โรงเรียน คือ โรงเรียนกุลดิศฯ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม เป็นผู้นำด้านความรู้ ควบคู่การพัฒนา เสริมภาษาสู่อาเซียน พากเพียรด้วยความพอเพียงพร้อมกันนั้น ในช่วงท้ายกิจกรรม ได้มีการแนะนำครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกล่าวทักทายกับผู้ปกครอง ตามลำดับ ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ก่อนที่ ครูผู้สอน จะนำพาผู้ปกครอง แยกย้ายไปตามห้องเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อรับทราบพฤติกรรมของบุตรหลาน และเป็นการพบปะ พูดคุย ระหว่างครูกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด อีกทางหนึ่งด้วย

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง “โรงเรียน-บ้าน-ประสานสัมพันธ์” ประจำปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/200395