โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม

เปิดอ่าน 2,256 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

image
อุบลราชธานี – โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดงาน “มหกรรมตลาดนัดความดี โครงการความดีที่ภาคภูมิใจ” มุ่งหวังพัฒนาบุคลากรให้ทำงานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และร่วมประกาศเจตนารมณ์ ด้วยอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล “ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ” พร้อมนำลงสู่การปฏิบัติจริง

image

 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน “มหกรรมตลาดนัดความดี โครงการความดีที่ภาคภูมิใจ” ภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อประกาศความดี ความภาคภูมิใจ ของชาวสรรพสิทธิประสงค์ ในการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม ตามกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องการเป็นผู้ให้บริการสุขภาพด้วยความรู้คู่คุณธรรม

image

นายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า โรงพยาบาล เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มีการพัฒนาเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นต้นทุนในการดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนโยบาย มีการดำเนินการ โครงการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 และได้ประกาศนโยบายโรงพยาบาลคุณธรรม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตลอดจนมีการเปิดเวทีให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล ซึ่งอัตลักษณ์ที่ได้มา คือ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ พร้อมสนับสนุนให้เกิดการนำอัตลักษณ์ลงสู่การปฏิบัติจริงตามบริบทของแต่ละหน่วยงานในโรงพยาบาล

image

นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลคุณธรรม เป็นการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานบนพื้นฐาน ความรู้ คู่คุณธรรม ด้วยความสุข สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โรงพยาบาลคุณธรรมนอกจากจะมุ่งเน้นด้านของคุณภาพการรักษาและการบริการแล้ว คณะกรรมการยังร่วมผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในด้านการบริหารองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมด้วย เช่น การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การซื้อจัดจ้าง การเงิน-การบัญชี เป็นต้น
สำหรับกิจกรรมในงานมหกรรมตลาดนัดความดี ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม, การมอบเกียรติบัตร คนดีศรีสรรพสิทธิ์ ที่ผ่านการคัดเลือกของโรงพยาบาล, การนำเสนอผลการดำเนินงาน “การนำอัตลักษณ์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ” และ เวทีเสวนา : ทำอย่างไรจึงจะทำให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมที่ยั่งยืน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สู่ โรงพยาบาลคุณธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/19893