พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดอ่าน 119 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะฯ เดินทางไปติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรโดยเร็วโอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ รับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งราษฎรบ้านไทรนอง หมู่ที่ 15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองไทรนอง 2 เพื่อบรรเทาผลกระทบของปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของราษฎรบ้านไทรนอง รวม 185 ครัวเรือน จำนวน 578 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น โดยมีแหล่งน้ำต้นทุนเป็นน้ำบ่อตื้น และน้ำจากคลองไทรนอง ต่อมาในปี 2555 กรมชลประทานได้ก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง ความจุประมาณ 60,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เพียงพอในการทำการเกษตร การอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจากการสำรวจปริมาณน้ำท่าพบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านคลองตลอดปี ประมาณ 700,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านไทรนอง 2 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา แต่ติดปัญหาสภาพพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้างทำให้ต้องมีการปรับแบบเพื่อให้มีความเหมะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้างทำนบดินฯ ปัจจุบันการดำเนินงานมีความก้าวหน้าประมาณ ร้อยละ 8 และเมื่อก่อสร้างทำนบดินแล้วเสร็จก็จะมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นประมาณ 94,740 ลูกบาศก์สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การทำสวนผลไม้ในพื้นที่หมู่บ้านไทรนอง นอกจากนี้ยังช่วยชะลอน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและบรรเทาผลกระทบของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตอนล่างได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทำนบดินบ้านไทรนอง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/195286