มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กับสำนักงานศาลปกครอง

เปิดอ่าน 151 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เวลา 09.00 น. วันที่4 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมแก้ววทิยาการ ชั้น 7 คณะวิทยาการ จัดการ มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง
สำนักงานศาลปกครอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมทั้งเสวนา เชิงวิชาการเร่ือง “ศาลปกครองกับการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของ
ประชาชนในภูมิภาค” สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาล ปกครอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนั้นผู้แทนจากสำนักงานศาล
ปกครอง ได้แก่ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการ ในตำเหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณีได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวย์กูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี นอกจากนี้ยังมีสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมืออีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงาน ศาลปกครองและ ดร.อุลิต ดิษฐประณีต คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี

จากนั้นเป็นการเสวนาวชิาการเร่ือง “ศาลปกครองกับการเขา้ถึงกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครองของประชาชนในภูมิภาค” โดยวทิยากรประกอบด้วย ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและงบประมาณในการ ปกครองสูงสุด, ดร.ประสาท พงษ์สุวรรณ์ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, พลเอกรุจ กสวิุฒิท่ีปรึกษาพิเศษสาํ นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอำ ประธานสาขาวชิารัฐศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยการเสวนาในครัง้น้ีมีนักศึกษา จากคณะนิติศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทัง้แขกผ้มีเกียรติ เข้ารับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก


ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กับสำนักงานศาลปกครอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/190446