ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด

เปิดอ่าน 207 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอหรือผู้แทน ท้องถิ่นอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีข้อราชการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 , การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , การขออนุญาตขุดลอกคลองในแหล่งน้ำสาธารณะ , การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเรื่องอื่นๆ นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานในด้านต่างๆด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด โดยเฉพาะ “โครงการถนน(สายรอง)สะอาด” ซึ่งในเดือนถัดไปจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งคัดเลือกถนนสายรองจำนวน 1 สายในเขตของตน เพื่อเริ่มดำเนินการตามโครงการ โดยจะมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ มีแนวคิดที่อาจจะนำเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับถนนสายรองสะอาดมาเป็นประเด็นหนึ่งในการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย นอกจากนั้น ในวันที่ 1-2 เมษายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จะพาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการสำนัก/กองสาธารณสุข และผู้นำชุมชน ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน” ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อจะนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/179202