khaochad.com

จังหวัดลำพูน สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต


เช้าวันนี้ (22 มีนาคม 2561) ที่ โรงแรมลำพูนวิลล์ ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดลำพูน จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้งานวิชาการเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อให้สามารถร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผน ตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของภาครัฐและภาควิสาหกิจอย่างเป็นระบบ ร่วมเป็นหูเป็นตาในการพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายต่อต้านการทุจริตจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน,สภาพลเมืองจังหวัดลำพูน,ชมรมคนรักในหลวง,เครือข่ายธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน รวม 140 คน โดยมีวิทยากรบรรยายประกอบด้วย นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ บทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนต้านโกง ในยุค Thailand 4.0 ” ,นายชาติชาย ปันมงคล รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน บรรยายหัวข้อ “ ธรรมาภิบาลกับการสอดส่องการบริหารงานของจังหวัดลำพูน”, วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน จัดการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 1. แจ้งแบะแสการทุจริตอย่างไรให้ได้ผล 2.ติดอาวุธทางปัญญา นักข่าวพลเมืองกับการใช้โซเชียลมีเดีย


กฤตยชญ์ พิงคะสัน/จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *