khaochad.com

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ ในพื้นที่ อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอลี้ และ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยได้เดินทางลงพื้นที่บ้านวังสะแกงหมู่ 5 ตำบลเวียงหนองล่อง อำภอเวียงหนองล่อง เพื่อสำรวจความเหมาะสมโครงการที่เสนอของบประมาณในการปรับปรุงถนนลาดยางเพื่อป้องกันอุทกภัยและสนับสนุ่นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีอาชีพและรายได้

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามพื้นที่โครงการขุดลอกลำคลอง ที่บ้านชีวิตใหม่ หมู่ 5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอลี้ โครงการเสริมสร้างขันดินป้องกันถนนชำรุดและโครงการปรับปรุงทางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ที่บ้านหมื่นข้าว ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดลำพูน ได้เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

การลงพื้นที่ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในครั้งนี้ เป็นการตรวจติดตามแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบการทำงานตามที่ได้เสนอของบประมาณการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วทุกโครงการจะต้องส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และยั่งยืนต่อไป
……………………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน/จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *