กอ.รมน.นนทบุรีฝึกอบรมขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดอ่าน 158 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน นายยวง เขียวนิล (ศูนย์ศรียวง) บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ที่ 7 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการขยายผลหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี

และมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท) หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอไทรน้อย ผู้แทนหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข หนี้สินที่มีจะน้อยลงหรือหมดไป นอกจากนั้น นายยวง เขียวนิล ปราชญ์ชาวบ้าน ได้พาผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเผาถ่าน การกลั่นน้ำมันหอมระเหย การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกเห็ด เป็นต้น


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.นนทบุรีฝึกอบรมขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/176708