นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท แจ้งว่าด้วยได้รับการเปิดเผยจากนายแสวง บุญมีิิ รองเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งผลการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

เปิดอ่าน 301 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท แจ้งว่าด้วยได้รับการเปิดเผยจากนายแสวง บุญมีิิ รองเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งผลการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ระหว่างผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้แทนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่า สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้นำเรียนผลการประชุมแก่

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและประชุมเพื่อยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองโดยขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงให้พรรคการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวต่อไป ประกอบกับนายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อไป ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองและผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบด้วย และสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://172.17.8.47 ในหน้า “Intranet.ect.go.th” ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตดำเนินกิจกรรมทางการเมือง”
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

***********************


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท แจ้งว่าด้วยได้รับการเปิดเผยจากนายแสวง บุญมีิิ รองเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งผลการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/173579