โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช(นศ.) เขต 2

เปิดอ่าน 276 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช(นศ.) เขต 2 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 17 คน จับคู่กับวิทยากรพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นพี่จำนวน 17 คน และคณะทำงาน ให้ข้อคิด ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ในด้านการบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการ การบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารทั่วไป การบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 การบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล และ การบริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานงบประมาณ ณ ประสานสุขวิลลารีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือที่ ศธ04009/ว794 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งว่ากรณีสำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่ยื่นคำขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 ไว้เป็นการชั่วคราว โดย สพฐ. ได้พิจารณาว่าการชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าว มีผลกระทบต่อการย้ายและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นนการแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดผู้บริหาร โดย สพป.นศ.2 ได้เสนอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่างและไม่มีผู้รักษาการในตำแหน่ง รวมทางพิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ใกล้เคียงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพี่เลี้ยง เพื่อนิเทศกำกับให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และให้มีการพัฒนาผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 17 โรงเรียน เพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง

ทั้งนี้ สพป.นศ.2 ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถนำหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ต่อไป

กฤษรชฎะชญตว์. รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่ได้รับการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช(นศ.) เขต 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/173572