khaochad.com

จังหวัดศรีสะเกษเปิดงาน Kick Off วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร อำเภอยางชุมน้อย บ้านโนนติ้ว ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดงาน Kick Off วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ก่อนฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมีนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นำเกษตรกรในเขตอำเภอยางชุมน้อย เข้ารับบริการประมาณ 200 คน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตสินค้าการเกษตรในพื้นที่ 22 อำเภอ 204 ตำบล

จำแนกเป็นฐานหลักทั้งสิ้นจำนวน 351 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ ข้าว จำนวน 13 ศูนย์ พริกจำนวน 2 ศูนย์ ทุเรียน จำนวน 2 ศูนย์ ไร่นาผสม จำนวน 3 ศูนย์ เกษตรผสมผสาน จำนวน 2 ศูนย์ เป็นเครือข่าย จำนวน 229 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์การจัดดิน ปุ๋ยชุมชน จำนวน 22 ศูนย์ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 42 ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายด้านการผลิตพืช ปศุสัตว์ ประมงรวม 236 ศูนย์

แบ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ จำนวน 6 ฐานหลัก ประกอบด้วย ฐานลดต้นทุนฐาน ฐานเพิ่มผลผลิต ฐานพัฒนามาตรฐานการผลิต ฐานการแปรรูป ฐานการตลาด และฐานเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมนำไปสู่การลดต้นทุน การเพิ่มผลิตผล พัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูปและการเชื่อมโยงตลาด การทำเกษตรทฤษฎีใหม่น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษยั่งยืนต่อไป


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *