พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “อาหารไทย – เทศ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

เปิดอ่าน 97 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมลพบุรี จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นครั้งที่ ๓ เรื่อง “ชาวสยามในสายตาชาวตะวันตก” วิทยากรโดย อาจารย์ไกรฤกษ์ นานา นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์

ชาวสยามในสายตาชาวตะวันตก เป็นมุมมองที่หลากหลายทั้งมิติด้านวัฒนธรรม การค้า การทูต เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ในศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะมีการบรรยาย เรื่อง เหตุปัจจัยการเลือกสร้างพื้นที่เมืองลพบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. ๐๓๖ – ๔๑๑๔๕๘

นันทเศรฐ/ภาพ-ข่าว เอกพงษ์ พรหมเรนทร์ ข่าวชัดประเด็นจริง จังหวัดลพบุรี/รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “อาหารไทย – เทศ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164700