สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานขอบคุณ..ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกัน…สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ประจำปี 2561 Friends of Bangsaen Aquarium : 2018 ในงาน “เปิดใจรักการเรียนรู้” ปีที่ 8 โดยมีภาคเอกชน – หน่วยงานรัฐ ร่วมสนับสนุนทุนถึง 1ล้านบาท

เปิดอ่าน 83 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ (13 ก.พ.61) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสถาบันฯ ในโครงการ “ร่วมมือกัน…สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” Friends of Bangsaen Aquarium เป็นปีที่ 8 ภายใต้การตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการเรียนรู้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชนของชาติ ด้วยการให้การสนับสนุนทุนในการดำเนินงานกับสถาบันฯ เพื่อช่วยกันดูแลสิ่งมีชีวิตในตู้จัดแสดง

โดยสถาบันฯ ได้ขอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการดังกล่าว “เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันฯ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับผู้สนใจ หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนช่วยสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำงานของสถาบันฯ เช่น การวิจัย การบริการวิชาการการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การท่องเที่ยว

และจะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปปรับปรุงรูปแบบ พัฒนาสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตู้จัดแสดง และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออก ในแผนการดำเนินงาน EEC. ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยสถาบันฯ ได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมามีผู้ให้การสนับสนุนโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี

ในปีนี้มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจ ได้ให้การสนับสนุนรวม 15 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000

ภาพ/ข่าว สมชาย แก้วนุ่ม
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานขอบคุณ..ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกัน…สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล” ประจำปี 2561 Friends of Bangsaen Aquarium : 2018 ในงาน “เปิดใจรักการเรียนรู้” ปีที่ 8 โดยมีภาคเอกชน – หน่วยงานรัฐ ร่วมสนับสนุนทุนถึง 1ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164651