จ่าสิบสิบเอกยิ่งถวายกุฏิให้พ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าสูงเนินในเนื่องวันครู (คลิป)

เปิดอ่าน 230 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

#วันนี้เชิญร่วมถวายกุฏิวัดป่าสูงเนินช่วงถวายภัตตาหารเช้าจ่าสิบสิบเอกยิ่งกับอาจารย์ชุติรัตน์

#เราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความดี
#จ่าสิบเอกยิ่งสร้างกุฏิธมฺมพโลถวายวัดป่าสูงเนิน

#นับถือหลวงปู่มีญาณมุนีมากเป็นทหารใหม่ๆมาวัดป่าสูงเนินหลวงปู่จันทร์ให้เหรียญหลวงปู่มีญาณมุนี รุ่นแรก 2515ไปคุ้มครอง โดนผู้ก่อการร้ายยิ่งหัวแต่เหมือนหลวงปู่ช่วยเอาไว้โดนถากๆหัวนิดเดียวหลังจากนั้นปี2534-2535มาบวชเป็นศิษย์หลวงปู่จันทร์ ที่ วัดป่าสูงเนิน อยู่1 พรรษา
ท่านเป็นคนบ้านมะขามเฒ่าอ.เมือง โคราช เป็นทหารมาหาอาจารย์ชุติรัตน์ เพชรสูงเนินสกุลเดิมที่สูงเนินและมาวัดป่าสูงเนิน กราบหลวงปู่จันทร์ ถึงมาสร้างกุฎิถวายวัดป่าสูงเนิน
#เราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความดีจ่าสิบเอกยิ่งจำคำสอนหลวงปู่จัทร์ไว้เสมอพระครูศาสนการ บริรักษ์ (หลวงปู่จันทร์ สาสนปโชโตพระครูสา)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสูงเนิน2515-2540)ต่อจากหลวงปู่มี ญาณมุนี วัดป่าสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน โคราช
สร้างถวายโดย จ่าสิบเอกยิ่ง เนาว์ใหม่ และ อาจารย์ ชุติญารัตน์ เนาว์ใหม่ ที่วัดป่าสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา (ใช้วัสดุอย่างดีในการก่อสร้าง)

(จ่าสิบเอกยิ่งอดีตนักมวยเหรียญทองกองทัพบก)

พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้

1. ” ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง ” (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)

2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)

3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า
เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า

“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”

การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ
เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด อนึ่งถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ แก่พระสงฆ์ ทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันเลื่อมใส ในท่านผู้ปฏิบัติตรง ทั้งทางกาย และ ทางใจ ท่านย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์ทั้งมวล แก่บุคคลผู้เมื่อรู้ธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีกิเลส ปรินิพพานในโลกนี้(เสนาสนขันธกะ พระวินัยปิฎก)

ขอบคุณคลิปจากเฟสบุค หลวงปู่มี ญาณมุนี วัดญาณโศภิตวนาราม – วัดป่าสูงเนิน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จ่าสิบสิบเอกยิ่งถวายกุฏิให้พ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าสูงเนินในเนื่องวันครู (คลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/156922