คลองท่อม  มอบบ้านผู้อยากไร้ ในโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เปิดอ่าน 115 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 21 ธันวาคม 60 จัดพิธีเปิดโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เฉลิมถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายไพศาลศรีเทพ อำเภอคลองท่อม เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วย นายเติม จันทร์ส่งแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ซึ่งโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงนำการพัฒนาด้านต่างๆมาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายสุขสงบ สงบสุขส่งให้ความสำคัญทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงได้ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคงและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน

นายไพศาล ศรีเทพ อำเภอคลองท่อม กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมการบริหารจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ได้ดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ นางพร้อม ผลส่ง บ้านทับไทร หมู่ที่ 10 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 150,000 บาท

ส่วนการจัดพิธีมอบบ้านในวันนี้ เป็นการร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อถวายความจงรักและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ

ข้อมูลข่าว/ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คลองท่อม  มอบบ้านผู้อยากไร้ ในโครงการ บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/150755