ศรีสะเกษ นำจิตอาสาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

เปิดอ่าน 216 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม จิตอาสาปลูกฝังสำนึกรักบ้านเกิด สร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากอำเภอกันทรลักษ์ และจิตอาสาจากส่วนราชการต่างๆ รวมจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 มีกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ขัดสนิม และทาสีรั้วเหล็กกั้นหน้าผาผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร


นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยาหัวใจ” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ดังนั้น จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้สนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยการนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันจัดทำกิจกรรมในรลักษณะของจิตอาสา เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน อีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายในการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และลดภาวะความขัดแย้งใจระบบสังคมได้ และส่งเสริมความปรองดอง ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ภายใต้กรอบความคิดตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบได้ร่วมทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้รู้จักเสียสละ และเป็นจิตอาสาในการบริการสังคม เพื่อให้จิตอาสาได้มีความรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดี ช่วยกันดูแลชุมชน สังคม ทำให้เกิดความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในชุมชนสืบต่อไป


บุญทัน ธศรีวรรณภาพ/ข่าว
ส.ปชส.ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศรีสะเกษ นำจิตอาสาทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/149133