พาณิชย์จังหวัดระยองติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน รองรับเปิดครัวระยองสู่อาเซียน

เปิดอ่าน 188 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมเปิดครัวระยองสู่อาเซียน จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยมีนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดทั้งประชาชนเข้าร่วมอบรมโครงการ จำนวน 100 คน

นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง กล่าวว่าว่าจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร มีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด อาทิ อาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป ผลไม้สดผลไม้แปรรูป อาหารพื้นเมือง อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นและร้านอาหารเด่น รสชาติอร่อยที่มีชื่อเสียง ซึ่งผู้ประกอบการถือเป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงได้จัดอบรมโครงการครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมเปิดครัวระยองสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอาหารให้เกิดการเรียนรู้ด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ควบคู่การพัฒนาตนเองในการประกอบธุรกิจการค้าให้สามารถแข่งขันสู่ตลาดอาเซียนได้ รวมทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นสร้างกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ของอาหารระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ตามกลุ่มธุรกิจห่วงโซ่คุณค่าลักษณะพี่จูงน้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการตลาดในอนาคตของประเทศและภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งศึกษาดูงานผู้ประกอบการมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังเป็นการมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการด้านอาหาร ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค…

 

ภาพ/ข่าว เจษฎาภรณ์ อิ่มแตง ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดระยอง


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :        พาณิชย์จังหวัดระยองติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน รองรับเปิดครัวระยองสู่อาเซียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/146731