ปราจีนบุรี ปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด

เปิดอ่าน 397 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เกษตรกรทั่วๆไปจะปลูกพืชชนิดนั้นๆซ้ำๆกันบ่อยครั้งและใช้ปุ๋ยเคมีควบคู่กันไปในปริมาณมากทำให้ดินเสื่อมคุณภาพตามมาทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและไม่ได้น้ำหนักประกอบกับเกษตรกรจะต้องพบเจอกับโรคพืชที่จะมาทำลายพืชผลทางการเกษตรจนเสียหายปุ๋ยพืชสดช่วยได้หลายอย่าง ซึ่งเกษตรกรหลายคนยังขาดความรู้ขาดความเข้าใจจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนและถาวร เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงยึดติดในการใช้ปุ๋ยเคมีเหตุผลง่ายๆ คืองามไวทันตาเห็นแม้จะราคาแพงก็ซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยพืชสดที่มีคุณสมบัติทัดเทียวปุ๋ยเคมีขอยกตัวอย่างพอให้ได้เข้าใจง่ายๆสั้นๆและสามารถที่จับต้องได้ด้วยตัวเองสิ่งที่มองเห็นและเชื่อในการ
ทดลองปลูก “ปอเทือง”ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งและคนนิยมปลูกทำปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสดคือปุ๋ยอินทรียชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบ หรือตัด สับใบ
และส่วนต่างๆของพืชในขณะที่ยังสดอยู่ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่ว เพื่อการเจริญเติบโตเร็วขึ้นได้ในดินหลายชนิดที่สำคัญพืชตระกูลถั่ว


สามารถจับหรือตรึงธาตุไนโตรเจน เป็นธาตุอาหารหลักของพืชจากอากาศได้โดยไถกลบในขณะปอเทืองกำลังออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีแร่ธาตุอาหารน้ำหนักสูงสุด
ทิ้งไว้ให้ย่อยสลายผุพังแล้วจะปลดปล่อยธาตุอาหารแก่พืชที่จะมาปลูกตาม พืชที่ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่มถั่วเขียวเป็นต้นประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด

1.ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุการไถกลบพืชสดลงในดินจะทำให้การเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุในดินหลังจากพืชปุ๋ยสดย่อยสลายตัวสมบูรณ์แล้วและยังเป็นการชดเชย
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูญหายไปหากทำการไถกลบพืชสดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ จะทำให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุมากขึ้น
2.เพิ่มในโตรเจนให้แก่ดิน ปุ๋ยพืชสดที่ไถกลบจะเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดินเป็นอย่างดี ประมาณ 9.10 -36.30 กก.ต่อไร่ ธาตุไนโตรเจนนี้
จะเป็นประโยชน์แก่พืชเศษรฐกิจอื่นๆที่ปลูกตามโดยพืชสามาถดูดไปใช้ได้โดยเฉลี่ยประมาณ 50 – 80 % ทำให้ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต
3.รักษาปริมาณธาตุอาหารในดิน เนื่องจากพืชที่ปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดอยู่จะถูกนำใช้ประโยชน์ปุ๋ยตกค้าง เมื่อไถกลบพืชปุ๋ยสดแล้วปริมาณธาตุอาหารจะกลับลงไปสู่ดินใหม่

4.ปุ๋ยพืชสดที่เป็นตระกูลถั่วบางชนิดมีระบบรากลึกสามารถดึงเอาธาตุอาหารที่อยู่ในดินลึกซึ่งพืชอื่นชนิดอื่นๆ ระบบสั้น สามารถนำใข้บนดินในดินได้
5.ช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ใช้เป็นพืชคลุมดินได้
6.ช่วยในการปรับโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช
7.ช่วยป้องกันกำจัดวัชพืชในกรณีพืชปุ๋ยสดที่ปลูกเป็นพืชคลุมดินเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ จะช่วยป้องกันมิให้พืชอื่นๆที่ไม่ต้องการเป็นการลดต้นทุนในการป้องกันกำจัดวัชพืช
8.ช่วยในการควบคุมสาเหตุโรคพืชนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้พืชปุ๋ยพืชสดสามารถตัดวงจรที่ระบาดของโรคใบขาวในไร่อ้อยได้อีกด้วย
9.ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชหลักให้สูงขึ้นและคุณภาพดีขึ้น การใช้ปุ๋ยพืชสดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีได้ดีอีกด้วย

ภาพ/ข่าว:
ทองสุข สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อ
ข่าวประจำจังหวัดปรา
จีนบุรี/รายงาน…


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปราจีนบุรี ปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/146305