งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560 ครั้งที่ 7(มีคลิป)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2017 20:03
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
533 views

วันที่ 22 – 30 พ.ย. 2560 เวลา19.00น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยมี ดร.วิษ ณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560 ครั้งที่ 7

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนไทยเห็นคุณค่าและความสำคัญของผ้าไหมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย โดยทรงจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปอาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ.2519 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นอาชีพเสริม จนทำให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น ดังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 19 มกราคม 2542 ความว่า “การเลี้ยงไหมนอกจากจะเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และดีงามของชาติไทยที่ได้สืบสานมานานอีกด้วย ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไร การพัฒนาการเลี้ยงไหมก็ต้องดำเนินต่อไป” ผ้าไหมได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับและเป็นที่นิยม

ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่เลี้ยงหม่อนไหมกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ละหมู่บ้านได้สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงไหมและทอผ้าไว้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกประเภทหนึ่งที่ควรได้รับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คนไทยได้ไปท่องเที่ยว เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาในการผลิตไหมจากท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้ เนื่องจากผ้าไหมแต่ละท้องถิ่นมีการผลิตที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลพวงมาจากวัฒนธรรม วัตถุดิบ โดยแต่ละที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สั่งสมและถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณและความคิดสร้างสรรค์ จนกลายเป็นสินค้าที่มีคุณค่าและความงดงาม โดดเด่น และยากที่จะลอกเลียนแบบ

ในการนี้ เพื่อสืบสานภูมิปัญญา คุณค่า เอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยให้คงอยู่ และร่วมเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมและสนับสนุนไหมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการผ้าไหมและการขยายโอกาสทางการตลาดและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวสู่หมู่บ้านผลิตไหมต่างๆ  จึงได้จัดโครงการมหกรรมผ้าไหม ร่วมเทิดไท้องค์ราชินีขึ้น


ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม มีดังนี้
– Mini Fashion Show ล่วงหน้าการจัดงาน 3 วัน (22-24 พฤศจิกายน 2560) ดีไซเนอร์ 30 ดีไซเนอร์ เพื่อโปรโมท ดีไซเนอร์ทั้ง 30 ประเทศ โดยชุดที่ออกแบบตามวัฒนธรรมของประเทศตัวเอง
– Grand Opening (Thai Silk Fashion Show) : การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมโดยมีแนวคิดที่จะเชิญชวนนานาสถานทูตที่เข้าร่วมให้ส่งดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศนั้นๆ กว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมโครงการโดยการออกแบบตัดเย็บชุดสากล โดยใช้ผ้าไทยและผ้าไหมให้กับคณะเอกอัครทูตแบะภริยาทูตได้สวมใส่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
– Thai Silk Exhibition: การจัดนิทรรศการชุดผ้าไทยและชุดผ้าไหมรวมถึงหมู่บ้านแหล่งผลิตผ้าไหมทั่วประเทศรวมทั้งแนวคิดในการออกแบบชุดภายใต้ คอนเซปของ 30 ประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา 5 วัน / 26-30 พฤศจิกายน 2560 / ณ Eden Zone 3 เซ็นทรัลเวิล์ด


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก 2560 ครั้งที่ 7(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/143837