สกก.ลานสัก จำกัด เปิดจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์

เปิดอ่าน 446 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สกก.ลานสัก จำกัด เปิดจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์
นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายชัยยุทธ กองเขต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ตรวจเยี่ยมการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด โดยสหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด ได้ดำเนินการเปิดจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ณ ลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านอ่างห้วยดง หมู่ 11 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


การรวบรวมผลผลิตในครั้งนี้สหกรณ์ได้ดำเนินการรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดในราคา ตันละ 1,800.-บาท และรับซื้อข้าวโพด ในราคาเกวียนละ 8,600.-บาท เริ่มดำเนินการรับซื้อตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จนสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยวมียอดการรวบรวม ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มันสำปะหลังจำนวน 14.6 ตัน ข้าวโพด 56.65 ตัน จากการดำเนินการในครั้งนี้ทำให้ราคาของพืชทั้ง 2 ชนิด ในท้องที่อำเภอลานสักมีราคาสูงขึ้น อันเนื่องมาจากสหกรณ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการแทรกแซงราคาและกำหนดเพดานราคารับซื้อที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สอดรับกับนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ผลักดันให้สหกรณ์เป็นกลไกทางการตลาดสินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรได้จำหน่ายสินค้าเกษตรในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้นายมนัส โพธิ์น้อย สมาชิกสหกรณ์การเกษตรลานสัก จำกัด กลุ่มที่ 51 มีอาชีพปลูกข้าวโพด,อ้อย และเลี้ยงวัว ได้แจ้งว่าในการที่สหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในครั้งนี้ ตนเองในฐานะสมาชิกได้ประโยชน์จากการดำเนินการโดยที่ตนเองสามารถจำหน่ายข้าวโพดได้ราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป และสหกรณ์ยังให้ราคาส่วนต่างแก่สมาชิกในราคาเกวียนละ 50 บาท ทำให้ตนเองมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเที่ยบกับการไปจำหน่ายกับแหล่งรับซื้อเอกชนทั่วไป พร้อมทั้งยังได้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดจากการสีข้าวโพดของสหกรณ์นำกลับไปเลี้ยงวัวของตนเองอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว : นายชัยยุทธ กองเขต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สกก.ลานสัก จำกัด เปิดจุดรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139731