๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดไม่ได้ พระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙

เปิดอ่าน 284 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อเวลา 09.00 น.( 14พ.ย.60 ) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (อบจ.) หลังเก่า ต.ท่าช้าง อ.เมือง นายศิริพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ในพิธี ฯ วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายความเคารพ กล่าวสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดไม่ได้แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน ” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ประจำปี ๒๕๖๐

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่า ฯ กล่าวถวายสักการะน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้ ด้วยในวันนี้ ถือเป็นวันครบรอบ ปีที่๖๒ นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร พระมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงมีพระดํารัส ที่จะคิดค้นวิจัย วิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก ของเกษตรกร และประชาชน ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลน ทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการ พระราชดำริ ฝนหลวง สืบมาจนปัจจุบัน เนื่องด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เป็นวันที่พระองค์ ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆ ให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยี ฝนหลวง ที่ขจัดปัดเปาความทุกข์ ยาก ให้แก่ พสกนิกรของพระองค์ ทั้งชาวนครนายก และชาวไทยทุกคนทั่วประเทศ ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบ ในการบริหารจัดการ น้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบันพระสกนิกรชาวไทย ทั้งมวล ต่างสำนึกและตะหนักว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงตรากตรำ พระวรกาย ในการทรงงาน เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการ พระราชดำริมากมาย นานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวงอันก่อเกิดประโยชน์ คุณูปการ เอนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดพิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในโอกาส ” วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ๖๒ ปี ด้วยพระเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย ..

 

      ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
     นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงาน….


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น อันหาที่สุดไม่ได้ พระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139667