ประธานคณะกรรมการฯ เรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตมากว่า 40 ปีจากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม ทั้งปัญหาหนี้สินจากราคาข้าวตกต่ำ

เปิดอ่าน 304 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย นำโดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการฯ เรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตมากว่า 40 ปีจากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม ทั้งปัญหาหนี้สินจากราคาข้าวตกต่ำ ปัญหาคุณภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐหลายด้านเปิดโอกาสให้กับบริษัทธุรกิจการเกษตรข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย และในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทย นอกจากนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากช่องว่างของกฎหมายที่ทำให้เกิดการเฉลี่ยผลกำไรที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผลตอบแทนของเกษตรน้อยกว่าพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าโรงสีและพ่อค้าส่งออก

ถึงแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะมีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนา แต่ก็ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบ และไม่มีความยั่งยืนในนโยบาย ทำให้เกิดปัญหาขาดการวางแผนการทำงานที่ต่อเนื่องกันของภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคการตลาด ถึงแม้ในปี 2549 มีการจัดตั้งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับผิดชอบด้านการผลิตข้าว หากแต่ไม่มีกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐในการกำกับผลิตข้าว คณะกรรมการฯ โดยประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 77 จังหวัด และระดับอำเภอ 500 อำเภอ จึงได้มีมติให้มีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐโดยจัดตั้งกระทรวงการข้าวขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทางด้านการจัดการสินค้าข้าวของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อระบบการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย
นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยมาโดยตลอด ในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้าวมาโดยตลอดเช่นกัน ทั้งนี้ ได้นำข้อเสนอดังกล่าวส่งมอบให้กับนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป ปัญหาคุณภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐหลายด้านเปิดโอกาสให้กับบริษัทธุรกิจการเกษตรข้ามชาติ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย และในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทย นอกจากนี้ ปัญหาส่วนหนึ่งยังเกิดจากช่องว่างของกฎหมายที่ทำให้เกิดการเฉลี่ยผลกำไรที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผลตอบแทนของเกษตรน้อยกว่าพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าโรงสีและพ่อค้าส่งออก ถึงแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศจะมีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนา

แต่ก็ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบ และไม่มีความยั่งยืนในนโยบาย ทำให้เกิดปัญหาขาดการวางแผนการทำงานที่ต่อเนื่องกันของภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม และภาคการตลาด ถึงแม้ในปี 2549 มีการจัดตั้งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับผิดชอบด้านการผลิตข้าว หากแต่ไม่มีกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐในการกำกับผลิตข้าว คณะกรรมการฯ โดยประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด 77 จังหวัด และระดับอำเภอ 500 อำเภอ จึงได้มีมติให้มีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐโดยจัดตั้งกระทรวงการข้าวขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทางด้านการจัดการสินค้าข้าวของประเทศ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อระบบการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย
นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยมาโดยตลอด ในขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้าวมาโดยตลอดเช่นกัน ทั้งนี้ ได้นำข้อเสนอดังกล่าวส่งมอบให้กับนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป

กฤษรชฎะชญตว์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประธานคณะกรรมการฯ เรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตมากว่า 40 ปีจากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม ทั้งปัญหาหนี้สินจากราคาข้าวตกต่ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139596