การอภิปรายการนำเสนอวาระพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เปิดอ่าน 547 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP23) โดยได้รับฟังการอภิปรายการนำเสนอวาระพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มีความเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้าง (Climate change science: What is at stake?)” และการอภิปรายเป็นคณะ เรื่อง “การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายต่อจากนี้? (Climate-induced migration : The next challenge?)” จากนั้น ที่ประชุมฯ ได้รับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม ซึ่งยกร่างโดย Ms. Bärbel Höhn สมาชิกรัฐสภาเยอรมนี และ Ms. Mere Vuniwaqa สมาชิกรัฐสภาฟิจิ โดยมีเนื้อหาสรุป ดังนี้

 

1. สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันที่อุณหภูมิของโลกมีระดับสูงสุดเป็นสถิติ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกประสบกับความลำบากอย่างรุนแรงอันเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
2. ความตกลงปารีส เป็นวาระแห่งการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ในด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเงินมุ่งหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนนับเป็นครั้งแรกที่รัฐภาคีร่วมกันผลักดันความตกลงปารีส ซึ่งเป็นพันธกรณีทางกฎหมายให้เกิดการปฏิบัติ โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม และมีความพยายามทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ตลอดจนการที่รัฐภาคีได้ให้สัตยาบัน (Ratification) ด้วยความกระตือรือร้นเป็นผลให้สามารถบังคับใช้ความตกลงปารีสได้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

3. จุดหมายปลายทางต่อไป กล่าวถึงเส้นทางความสำเร็จนับแต่ที่ความตกลงปารีสได้รับการรับรองในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ปูทางไปสู่การประชุมฯ สมัยที่ 22 (COP22) ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งแสดงสัญญาณทางการเมืองอย่างชัดเจนเพื่อไปสู่เส้นทางการพัฒนาความตกลงปารีส จากนี้ จุดหมายปลายทางต่อไปในการประชุมฯ สมัยที่ 23 (COP23) ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่ประชุมจะร่วมสร้างรากฐานเพื่อไปสู่ “คู่มือกติกาฉบับเข้มข้น (Robust rulebook)” โดยจะได้นำไปรับรองในที่ประชุมฯ สมัยที่ 24 (COP24) ในปี 2561 ต่อไป
4. ทรรศนะของสมาชิกรัฐสภาต่อสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้มีบทบาทเบื้องหลังจะร่วมกันทำหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเห็นว่า ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกไม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ซึ่งรัฐสภายึดมั่นในการสนับสนุนให้ใช้พลังงานแห่งอนาคตเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานในปัจจุบัน ตลอดจนการมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายการบรรเทาตามที่กำหนดไว้ในความตกลงปารีส โดยพบว่า พลังงานทางเลือกมีราคาต่ำกว่าพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ เป็นเหตุผลให้การใช้พลังงานทางเลือกเป็นแนวทางที่เหมาะสมในทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการใช้พลังงานจากซากดึกดำบรรพ์

กฤษรชฎะชญตว์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การอภิปรายการนำเสนอวาระพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/139582