ทำอย่างไร?ถึงจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs (มีคลิป)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2017 12:11
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
474 views

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโซนบี ชั้น6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) นำโดยคุณไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาเอสเอ็มอี คณะกรรมการ แบะที่ปรึกษาสภาฯ ได้จัดการการประชุม SMEs Roundtable ครั้งที่ 2/2560 หัวข้อ “การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs” เพื่อให้เกิดการสื่อสารทำความเข้าใจและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ระหว่างภาคีเครือข่ายสภาเอสเอ็มอีซึ่งเป็นองค์กรที่มี SMEs เป็นสมาชิกในฐานะผู้แทน SMEs (ผู้ขอสินเชื่อ) ธนาคารพาณิชย์ (ผู้พิจารณาสินเชื่อ) บสย. (ผู้ค้ำประกันสินเชื่อ) และที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะผู้ขอสินเชื่อ) แล้วนำข้อสรุปที่ได้จากการประชุมนี้เสนอต่อสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเผยแพร่ให้ SMEs ทราบในวงกว้างต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญพิเศษ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณฐิติพัทธ ณ ป้อมเพชร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย 2) คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 3) คุณสุรชัย ลาวัณย์รัตนากุล ผู้บริหาร PSM Group

ดำเนินการประชุมโดย อาจารย์ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม / รองประธานสภาฯ และคุณกิตติโชค จิตต์สดศรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโซนบี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้แทนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 องค์กร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมสังเกตการณ์ 6 องค์กร และผู้ประกอบการการ SMEs อีกจำนวนหนึ่ง

ติดตามข้อมูลข่าวสาร SMEs ที่
FB : Thai SMEs Council
Line@ Thai SMEs Council
#ThaiSMEsCouncil #SMEs #สภาเอสเอ็มอี #เอสเอ็มอี #SMEsRoundtable #การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ทำอย่างไร?ถึงจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/138143